top of page

Verenigingszaken

Eén keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering (ALV) plaats waarin formele besluiten worden genomen conform de statuten.

Voordracht bestuursleden

  • Nieuwe bestuursleden kunnen worden voorgedragen door: Leden van het zittende bestuur of door minimaal 5 leden uit de Algemene Ledenvergadering

  • Een voordracht van een nieuw bestuurslid dient schriftelijk bij het zittende bestuur te worden aangemeld voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering

  • Zie voor alle formele voorwaarden de Statuten van de vereniging die zijn gepubliceerd op deze website

Regels bij benoeming​

  • Bestuursleden worden voor minimaal 3 jaar benoemd

  • Per jaar treedt ten minste één bestuurslid af

  • De Voorzitter en Secretaris zijn niet in een zelfde jaar aftredend

  • Aftredende bestuursleden kunnen zichzelf herkiesbaar stellen

  • De Voorzitter wordt gekozen door de leden, op de Algemene Ledenvergadering

  • De secretaris en penningmeester worden door het gekozen bestuur benoemd

Huidig bestuur

bestuur@songs2sing.nl

 

Annemiek de Groot

Dini Hogenelst
Wendy Louwrier
Annemarineke Veer
Ineke Turk
Marion Franse
Mike Kuppens

Financiële zaken

Contributie 
€ 130 per jaar
Te betalen per 1 februari
mag in twee gelijke delen
tweede deel per 1 augustus

NL11 INGB 0004416038
tnv. penningmeester Songs2sing

Penningmeesters
Ineke Turk
Annemarineke Veer

bestuur@songs2sing.nl

Commissies
 

Muziekcommissie
contact: Annemiek de Groot
muziek@songs2sing.nl

 

PR commissie
contact: Dini Hogenelst
pr@songs2sing.nl

 

Catering commissie
contact: Wendy Louwrier
catering@songs2sing.nl

 

Technische commissie
contact: Mike Kuppens
techniek@songs2sing.nl

Contacten

Absentie/vakantie/ziekte
svp tijdig melden bij
leden@songs2sing.nl

Koormail
Informatie voor de koormail.
zoals Tips of inhoudelijke
items bob@songs2sing.nl

Website
Zaken betreffende deze
website, inhoud, foto’s
commentaar etc.
webmaster@songs2sing.nl

GROUP PIX CUTOUT 6.0 leden login.webp
bottom of page